Zakasnite dan sa porezom, stiže kazna od 110.000 dinara

by Vesna Lapčić

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji u svom članu 177. propisuje kroz nekoliko stavova za šta sve pravna lica i preduzetnici mogu biti kažnjeni u slučaju neprijavljivanja ili neblagovremenog plaćanja poreskih obaveza.

U ovoj godini zabeleženi su slučajevi da je Poreska uprava izdavala prekšajne naloge i za dan kašnjenja pri plaćanju poreza pravnim licima. Čak ni ukoliko ste nalog poslali na vreme u banku, ali nakon platnog prometa, nema pomoći, Zakon je, kako kažu jasan, kazna će stići na adresu.

U praksi je situacija nešto drugačija i ne dešava se da baš svakome stignu prekršajni nalozi za kašnjenje plaćanja poreza.

Inače, porezi i doprinosi se plaćaju do poslednjeg dana tekućeg meseca za prethodni mesec, porez na dobit ili PDV-a se plaća do 15. u mesecu, a paušalni porez za preduzetnike se takođe plaća do 15. u mesecu. Ipak, u odgovorima Poreske uprave za portal Sve o novcu navodi se da se prekršajni nalozi izdaju SVIMA, bez obzira na period docnje ili oblika neplaćenih poreza, čak i u slučaju da je obaveza izvršena samo delimično.

Ovakvo postupanje Poreske uprave je za svaku pohvalu s obzirom na to da je spisak poreskih dužnika poveći.

Inače, po pomenutom članu 177. privredna društva i preduzetnici mogu biti kažnjeni ukoliko ne podnesu poresku prijavu i ne plate porez, ukoliko neblagovremeno podnesu poresku prijavu u slučaju i da plate i da ne plate porez, ukoliko je podnesu ali ne plate ili zakasne, ukoliko prijavu ne podnesu ali ipak plate porez. Pored privrednog društva kažnjava se i odgovorno lice.

Dakle, ukoliko je prijava podneta na vreme, a okasni se sa plaćanjem prekršajni nalog će za privredna društva biti u iznosu od 100.000 dinara, za odgovorno lice 10.000 dinara. Za preduzetnike je kazna 50.000. Olakšavajuća okolnost je da se za plaćanje u roku od OSAM dana odobrava popust od 50 odsto.

Osim plaćanja upola cene, moguće je i žaliti se sudu. I obratite pažnju, kazna može stići i nekoliko meseci nakon što je prekršaj napravljen. Jednom privredniku u Beogradu se desilo da je nalog za plaćanje poreza i doprinosa poslao na plaćanje poslednjeg dana u mesecu maju, ali nakon platnog prometa. Uplata je prošla narednog dana, 1. juna. Opomena je stigla 2. juna, ali kako je Poreska uprava objasnila za Sveonovcu, opomena ne utiče na izricanje prekršajnog naloga. Prekršajni nalog je poslat u oktobru.

U nastavku prenosimo odgovore Poreske uprave u celosti:

Da li je uobičajena praksa da se privrednim društvima izdaju prekršajni nalozi na osnovu člana 177. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji za kašnjenje u plaćanju poreza i doprinosa ukoliko je poreska prijava uredno podneta ili je češća praksa da se prvo izreknu opomene?

Poreska uprava poreskom obvezniku koji, shodno članu 71. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u celosti ili delimično, nije o dospelosti platio porez, odnosno sporedno poresko davanje, kao i u roku iz stava 1. (osim u slučaju nepostupanja po rokovima kod odloženog plaćanja poreza iz člana 74. stav 7. tačka 1) ovog zakona), uručuje opomenu o vrsti i iznosu poreza, odnosno sporednih poreskih davanja dospelih za naplatu, u roku od 30 dana od dana dospelosti, kojom mu nalaže da dospeli iznos plati odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene, sa obračunatom kamatom od dana izdavanja opomene do dana uplate dospelog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja.

Članom 177. navedenog Zakona propisano je da će se poreski obveznik – pravno lice odnosno odgovorno lice u pravnom licu, koje blagovremeno podnese poresku prijavu, a ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniti za prekršaj novčanom kaznom u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Prekršajni nalog podnosi se u skladu sa odredbama člana 168. i 169. Zakona o prekršajima.

Ukoliko jeste uobičajena praksa da se prekršajni nalozi izdaju (bez obzira da li se kasni JEDAN ili više dana, i da li je reč o redovnom platiši ili onom ko inače kasni), da li se prekršajni nalozi izdaju SVIMA BEZ IZUZETKA i za svako kašnjenje u plaćanju koje je propisano zakonom i svaki put kada se okasni u plaćanju (i u slučaju ne plaćanja PDV-a do 15. u mesecu, akontacije dobiti itd.)?

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji jasno su definisani poreski prekršaji u koje, pored ostalog, zakon ubraja i neplaćanje, odnosno neblagovremeno plaćanje poreza.

U slučaju da privredni subjekt ne izvrši uplatu duga ili uplati manji iznos, od narednog dana od dana dospelosti te obaveze, privredni subjekt podleže  prekršajnoj odgovornosti.

Poreska uprava u skladu sa definisanom nadležnošću izdaje prekršajne naloge, odnosno nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje.

Ukazujemo da pozitivnim zakonskim propisima nisu predviđeni izuzeci u pogledu perioda docnje ili oblika neplaćenih javnih prihoda za koje Poreska uprava ne preduzima mere u pravcu naplate istog i podnošenja prekršajnog naloga.

Postupanje poreskog obveznika po opomeni za plaćanje dospelog poreza, NE oslobađa istog prekršajne odgovornosti zbog učinjenog prekršaja.

Da li Poreska uprava izdaje prekršajni nalog odmah pošto se prekršaj iz ove oblasti napravi (jer se to jednostavnim uvidom u konsolidovani bilans vidi odmah) ili mogu da prođu i meseci dok se izda prekršajni nalog?

Poreska uprava u skladu sa definisanom nadležnošću, a skladu sa Zakonom o prekršajima, izdaje prekršajne naloge, odnosno nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje.

Ukoliko je obaveza plaćena, na primer, poslednjeg dana kada je to zakonom propisano, ali nakon zatvaranja platnog prometa, te nalog bude proknjižen sutradan, (ali se na izveštaju jasno vidi da je poslat u e-banku u roku – poslednjeg dana) da li se to računa da je obaveza izvršena na vreme ili ne?

U skladu sa članom 68. stav 1. tačka 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ( „Sl. glasnik RS“ br.80/02…138/22)  dan plaćanja poreza je dan kada je dugovani iznos poreza i sporednih poreskih davanja poreskog dužnika prenet na propisani uplatni račun javnih prihoda.

S tim u vezi nije od značaja da li je poreski obveznik u roku izdao banci nalog da sa njegovog računa prenese na propisani uplatni račun javnih prihoda određeni iznos novca, ukoliko je taj iznos prenet na uplatni račun javnih prihoda po isteku roka za  namirenje poreske obaveze (Mišljenje Ministarstva finansija RS 430-01-00203/2011-04 od 26.04.2011.).

Kada se izda prekršajni nalog, osim mogućnosti da se plati u roku od 8 dana polovina kazne, šta još preostaje kao mogućnost privredniku? Može li da se žali i kome?

U skladu sa članom 174. stav 1. Zakona o prekršajima, lice protiv koga je izdat prekršajni nalog, koje ne prihvata odgovornost za prekršaj ima pravo da u roku od osam dana od prijema prekršajnog naloga podnese zahtev za sudsko odlučivanje tako što će lično ili preko pošte predati prekršajni nalog nadležnom prekršajnom sudu, koji pod ovim uslovima predstavlja zahtev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu.

Related Posts