Paket poreskih podsticaja za 2022.

by Vesna Lapčić

Na portalu Startit su sumirani podsticaji za 2022. na koje mogu da računaju privrednici.

1. Podsticaj za zaposlene koji su angažovani na projektima R&D

Poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja efektivno 70% poreza i doprinosa (70% poreza na zarade i 100% doprinosa za PIO), za lica neposredno angažovana na projektima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje provedu na tim poslovima, u odnosu na puno radno vreme.

2. Oslobođenje od obaveze plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za mlađe od 40 godina

Ukoliko je obveznik poreza na dohodak građana mlađi od 40 godina, godišnji zbir oporezivih prihoda od zarada, prihoda od obavljanja samostalne delatnosti i prihoda od prava intelektualne svojine (ne i drugih prihoda, npr. od nepokretnosti), umanjuje se dodatno za iznos tri prosečne godišnje bruto zarade, a najviše do iznosa 0. Uzevši u obzir važeći režim, to efektivno znači da obveznik čija je neto zarada manja od (približno) 5.500 EUR mesečno, neće plaćati porez na dohodak građana. Obveznici čiji su prihodi veći, plaćaju porez samo na deo koji prelazi neoporezivi iznos.

3. Podsticaj za zarade osnivača inovativnih startapa postaju opšti poreski podsticaj

Ovaj podsticaj, pod uslovima koji su važili i do sada, važi 36 meseci od dana osnivanja inovativnog startapa i za one startape koji su osnovani posle 31.12.2021. godine.

4. Novi podsticaji za zapošljavanje

Za lica koja nisu bili osiguranici u periodu od 1.1.2019. do 28.2.2022. godine, a sa kojima poslodavac zasnuje radni odnos u periodu od 1.3.2022. do 31.12.2022, poslodavac se oslobađa plaćanja 70% poreza na zarade i 100% doprinosa za PIO, za zarade isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2024. godine. Uslov je da sa zaposlenim bude ugovorena bruto I zarada veća od 76.500 RSD.

Svrha ovog podsticaja je da, pre svega, podstrekne poslodavce da zapošljavaju mlade (pretežno one koji su tek završili fakultet), uz minimalno opterećenje poslodavca, i veću neto zaradu zaposlenog.

5. Mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza u slučaju unosa IP u kapital društva

Ranijim režimom je smanjena efektivna poreska stopa na kapitalni dobitak ostvaren nenovčanim ulogom u vidu intelektualne svojine sa 15% na 3%. Sada se uvodi i mogućnost potpunog oslobođenja pod uslovom: (i) da je vrednost intelektualne svojine utvrđena procenom ovlašćenog procenjivača; (ii) zabrane otuđenja intelektualne svojine koja je uneta u kapital u roku od 2 godine od dana unosa; (iii) zabrane ustupanja intelektualne svojine na korišćenje povezanom licu,  u celini ili delimično, osim u skladu sa načelom „van dohvata ruke“.

***

Uz sve navedeno, treba imati u vidu da je produžen prelazni režim za zaposlene preduzetnike (test samostalnosti), da je smanjena stopa doprinosa za PIO za 0,5%, povećan neoporezivi iznos zarada i proširena olakšica za novonastanjene obveznike i na godišnji porez na dohodak građana.

Foto: Pixabay.com

Autor: Petar Mišković, advokat

Related Posts