Osiguranje od internetskih rizika i odgovornosti

by Vesna Lapčić

Svaki poslovni korisnik Interneta može se suočiti sa zahtevom za naknadu štete od strane trećeg lica zbog povrede umne svojine, imovinskog prava, klevete i slično. Polisa sa ovim osiguranjem pokriva zakonsku odgovornost i troškove odbrane koji su proistekli iz poslovanja preko svetske mreže. U nju se mogu uključiti i dodatne odredbe koje šire opseg pokrića. Snabdevači internetskih usluga ovim vidom zaštite obezbeđuju se od odgovornosti prema svojim korisnicima vezane za pribavljanje i održavanje pristupa mreži.

Sa naglim razvojem računara i svetske elektronske mreže – Interneta – pojavila se potreba za osiguranjem od osobenih rizika koji prate njegovo korišćenje. Preduzećima i pojedincima je ovim oblikom osiguravajuće zaštite omogućen obuhvat šteta koje pretrpe usled neovlašćenih promena na njihovim stranicama na internetu, prekida u radu uslovljenih prekidom mreže, kao i zloupotrebom podataka (na primer, brojeva kreditnih kartica). Nadoknađuju se i štete nastale gubitkom podataka ili programa za njihovu elektronsku obradu, štete pričinjene ugledu preduzeća, prihodima, a pokrivaju se i zahtevi trećih lica iz osnova odgovornosti. Uslov za zaključenje osiguranja je posebna potvrda od ovlašćene kuće da korisnik Interneta ima delotvoran bezbednosni sistem koji zadovoljava stroge zahteve i koji se redovno proverava.

Preuzeto iz Pojmovnika osiguranja, Nebojša Žarković, Skonto, Novi Sad.

Related Posts