Home Edukonovac Nova pravila prilikom registracije firme

Nova pravila prilikom registracije firme

by Vesna Lapčić

Tekst pripremila advokatska kancelarija Milosevic Law Firm

Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre koji je usvojen krajem prošle godine donosi brojne novine. Međutim, primena pojedinih članova Zakona odložena je za period od 12 do 18 meseci od dana stupanja na snagu samog Zakona.

Tako se odredbe člana 4. Zakona, koje se tiču podnošenja prijave za osnivanje privrednog društva Agenciji za privredne registre („APR“) isključivo u elektronskoj formi, primenjuju u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona (odnosno 16. Novembra), dok će primena člana 5. Zakona, koji se odnosi na overu digitalizovanog akta od strane advokata, započeti u nešto kraćem roku, tj. u roku od godinu dana od dana stupanja Zakona na snagu.

Primena člana 12, kojim se obezbeđuje dostavljanje u jedinstveni elektronski sandučić korisnicima usluge elektronske uprave, počeće po isteku 18 meseci od dana stupanja Zakona na snagu.

Član društva kao lice ovlašćeno za podnošenje registracione prijave

Situacije u kojima se razrešava zakonski zastupnik privrednog društva su česte, i najčešće takva odluka je praćena odlukom o imenovanju novog zakonskog zastupnika. Međutim, Zakon sada reguliše i situacije u kojima nakon razrešenja trenutnog, izostaje imenovanje novog lica ovlašćenog za zastupanje privrednog društva koji je između ostalog i nadležan za podnošenje registracionih prijava pred APR-om.

Zakon ovakvu situaciju reguliše na način kojim se članovima privrednog društva daje mogućnost da podnesu registracionu prijavu razrešenja lica ovlašćenog za zastupanje u onim situacijama u kojima nije imenovano novo lice ovlašćeno za zastupanje.

Pribavljanje podataka i dokumenata po službenoj dužnosti

Iako je u prethodnom periodu mogućnost pribavljanja podataka o kojima se vode službene evidencije ostavljena kao opcija prilikom postupanja APR-a, sada se ovim Zakonom nedvosmisleno propisuje da sve podatke o kojima se vode službene evidencije, APR pribavlja po službenoj dužnosti i to preko servisne magistrale ili na drugi prihvaćen način.

Naravno, i pored ovakvog regulisanja postupanja APR-a, podnosioci prijava mogu prethodno pribaviti dokumenta sa podacima o kojima se vode službene evidencije i dostaviti ih APR-u. Na ovaj način podnosioci prijava mogu skratiti postupak odlučivanja po podnetoj prijavi jer u situaciji pribavljanja dokumenata po službenoj dužnosti APR-a, rok za odlučivanje počinje da teče od dana pribavljanja tih dokumenata.

Osnivanje privrednog društva

 Još jedna od značajnih izmena koje donosi Zakon ogleda se upravo u tome da će se od početka primene člana 4. Zakona, registraciona prijava osnivanja privrednog društva podnositi isključivo u elektronskoj formi. Sa primenom člana 4. Zakona započeće se 17. maja 2023. godine, a do tada se ostavlja mogućnost podnošenja registracione prijave osnivanja privrednog društva u papirnoj ili elektronskoj formi.

Usvajanjem Zakona, APR nastavlja sa aktivnim učestvovanjem u razvoju digitalizacije, a samim tim i modernizacije svoga funkcionisanja, a glavni cilj je da se ubrza pravni promet ali i smanji korišćenje papira, što bi trebalo da dovede do ušteda resursa, ali i dâ doprinos očuvanju životne okoline.

Overa digitalizovanog akta od strane advokata

 Advokatima upisanim u Advokatsku komoru Srbije novim Zakonom je ostavljena mogućnost da izvrše digitalizaciju akta, odnosno dokumenta i potvrde istovetnost originalu, ukoliko svojim kvalifikovanim elektronskim pečatom istovremeno potpisuju i prijavu uz koju se dokument, tj. akt dostavlja.

Prethodno navedeno je značajno upravo iz razloga što se u situacijama dostavljanja dokumenta koji je izvorno sastavljen u pisanom obliku, ostavlja mogućnost njegove validacije putem kvalifikovanog elektronskog pečata advokata.

Mogućnost koja se ostavlja na raspolaganje advokatima ujedno nameće i obavezu čuvanja originala akta, odnosno digitalizovanog dokumenta koji je podneo APR-u.

Umesto zaključka

 Imajući u vidu odredbe koje su Zakonom uvedene u naš pravni sistem, jasno je da će se kroz ovaj Zakon i njegovu potpunu primenu napraviti sledeći korak koji će omogućiti dalje unapređenje i ubrzanje sistema digitalizacije APR-a, koji je i u ovom trenutku jedan od najrazvijenijih u Srbiji. Na ovaj način, dosadašnji postupci kao što je i osnivanje privrednih društava, koji podrazumevaju prikupljanje i predaju originalne dokumentacije na šalterima APR biće zamenjeni osnivanjem u elektronskoj formi, te će se na taj način ubrzati pravni promet.

Možemo pretpostaviti da će Zakon ovim izmenama ujedno otvoriti vrata ka regulisanju ostalih postupaka koje će privredni subjekti pred APR-om moći da obavljaju u elektronskoj formi, čime će se napustiti šalterski sistem.

 

You may also like