Zašto je pretplatu za porez moguće prebaciti samo na račun koji je u dugu, što znači da ste već u prekršaju?

by Vesna Lapčić

Zašto nije praksa svih filijala Poreske uprave (jer neke filijale to rade) da preknjižavaju akontaciju poreza na dobit kod konačnog bilansa za narednu godinu, u slučaju kada postoji pretplata, nego to moraju da čine korisnici samostalno?

Preplata poreza na dobit pravnih lica (PDP) sa broja odobrenja za plaćanje dodeljenog po poreskoj prijavi podnetoj za prethodnu godinu, sistemski se prenosi na broj odobrenja za plaćanje dodeljen za tekuću godinu po podnetoj poreskoj prijavi za utvrđivanje konačne obaveze PDP za prethodnu godinu i akontacija za tekuću godinu,

Izuzetno, navedeno se ne primenjuje u slučaju postojanja odloženog plaćanja poreske obaveze konkretnog privrednog subjekta, u kom slučaju se prenos sredstava vrši na osnovu zahteva za preknjižavanje.

Kada postoji obaveza akontacije PND (porez na dobit preduzeća), zašto nije moguće sa drugog računa na kojem postoji pretplata – na primer pretplata na objedinjenoj naplati, preknjižiti tu pretplatu na PND za budući period osim u slučaju kada postoji zaduženje na računu za koji se traži preknjiženje?

Članom 10. stav 2. tačka 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“ br.80/02…138/22) propisano je da u poreskopravnom odnosu fizičko, odnosno pravno lice ima pravo da koristi više ili pogrešno plaćeni porez, odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja.

Na osnovu zahteva za preknjižavanje poreski organ donosi poresko rešenje kojim se odobrava preknjižavanje iznosa preplate nastale zbog više ili pogrešno naplaćenog poreza sa jedne analitičke kartice na drugu ili druge analitičke kartice, na kojima poreski obveznik ima dug, shodno čl. 57. Pravilnika o poreskom računovodstvu.

Shodno navedenom, Poreska uprava može da izvrši preknjižavanje sa računa na kojem je evidentirana preplata samo na račune na kojima poreski obveznik ima evidentiran dug.

Related Posts