Mogu li energetski pasoši da povećaju cenu stana?

by Vesna Lapčić

Piše: Jovana Čapaković, advokat/stariji partner, VP Law Firm

Energetski pasoši odnosno Sertifikati energetske efikasnosti, kako ih Zakon naziva, moćan su alat za ocenu energetske efikasnosti zgrada i stambenih jedinica. Oni su uvedeni u zakonodavstvo Republike Srbije još 2010. godine: tadašnjim odredbama obaveza izdavanja energetskih pasoša važila je samo za novosagrađene objekte, i oni su predstavljali sastavni deo tehničke dokumentacije neophodne u procesu dobijanja upotrebne dozvole.

Od tada su se zakoni i propisi vezani za energetske pasoše u Srbiji menjali i usklađivali sa evropskim standardima, kako bi se unapredila energetska efikasnost zgrada i smanjila potrošnja energije.

Poslednje izmene Zakona o planiranju i izgradnji koje su stupile na snagu u avgustu 2023. godine uvode novine u pogledu polja primene energetskih pasoša i propisuju obavezu da u narednih 10 godina svi objekti (a ne samo novosagrađeni), bilo javne bilo privatne namene, kao i poslovni prostori i stanovi imaju ovaj sertifikat.

Obaveza uvođenja energetskog pasoša predviđeno je da prvo bude uvedena za objekte javne namene (zgrade državne uprave, sudove, bolnice, univerzitete, škole i dr.) i to u naredne 3 godine (do avgusta 2026. godine). U periodu od narednih 5 godina ova obaveza ustanovljava se za sve poslovne prostore, dok se do avgusta 2033. godine očekuje da energetske pasoše imaju svi objekti.

Na koji način će biti uvedena kontrola sprovođenja ove obaveze, u ovom trenutku još nije poznato. Sam Zakon predviđa da će to biti razrađeno u narednih godinu dana posebnim podzakonskim aktima. Kao jedan od mehanizama predviđa se obaveza prilaganja predmetnog sertifikata prilikom zaključivanja kupoprodajnih ugovora i ugovora o zakupu, ali tek po isteku predviđenih rokova za implementiranje.

Važećim Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada određeni su i objekti za koje nije potrebno pribaviti energetski pasoš, i to: za postojeće zgrade koje su manje od 50m2, privremeni objekti koji su predviđeni da traju do 2 godine, radionice i proizvodne hale koje se u skladu sa namenom drže otvorene, i dr.

Ko izdaje energetske pasoše i koliko koštaju

Sam Sertifikat o energetskim svojstvima zgrade izdaje privredno društvo licencirano za to, a svaki doneti sertifikat objavljuje se i javno je dostupan na sajtu Centralnog registra energetskih pasoša u građevinarstvu (CREP) https://www.crep.gov.rs/. Na istom sajtu može se naći i spisak svih privrednih društava koja su licencirana za izdavanje ovog sertifikata. Energetski pasoš može se izdati i za svaku posebnu jedinicu (stan) a ne samo za zgradu kao celinu. Cenu izrade sertifikata diktira tržište, ali verujemo da se ona ni u budućnosti neće kretati u rasponu većem od 100 evra za pojedinačne stanove do nekoliko hiljada evra za velike objekte.

Energetski pasoši igraju ključnu ulogu u promociji održive izgradnje i doprinose globalnim naporima za smanjenje emisije štetnih gasova. Koriste se kako bi se građevinskim objektima dodelila energetska ocena.

Energetska efikasnost, u skladu sa pravilima u RS, izračunava se na osnovu izračunate finalne godišnje toplotne energije neophodne za grejanje objekta, i omogućava poređenje zgrada s obzirom na njihova energetska svojstva.

Ocena energetskog razreda rangirana je od A+ razreda koji ima najmanju potrebnu energiju za grejanje, do G razreda koji zahteva najveću potrošnju energije kako bi se objekat zagrejao. Ova ocena pomaže vlasnicima i potencijalnim kupcima da bolje razumeju koliko energije zgrada troši i kakva je njena efikasnost u smislu emisije štetnih gasova.

Da li energetski pasoši mogu uticati na cenu stana?

Evo nekoliko aspekata.

Vrednost nekretnina

Stanovi koji su energetski efikasni obično troše manje energije za grejanje i hlađenje, što može smanjiti mesečne račune za energiju čime se povećava vrednost stana u očima potencijalnih kupaca.

Svest potrošača

Kupci sve više postaju svesni značaja energetske efikasnosti i njenog uticaja na njihove mesečne troškove. Stoga, stanovi s boljim energetskim ocenama mogu biti privlačniji i potencijalno skuplji.

Potencijal za investiciju

Ako kupac vidi da stan ima nisku energetsku ocenu, može razmotriti ulaganje u energetsko poboljšanje poput bolje izolacije ili energetski efikasnijih uređaja. To može uticati na pregovaračku cenu stana.

Konkurencija na tržištu

Na tržištu nekretnina, konkurencija igra ključnu ulogu. Ako se veći broj stanova nađe u istom cenovnom rangu, a neki od njih imaju bolje energetske ocene, ti stanovi mogu privući veći broj zainteresovanih kupaca, što može povećati njihovu cenu.

Dakle, uticaj energetskih pasoša na cenu stana može varirati i ne postoji univerzalni odgovor na to pitanje. U konačnici, cena stana zavisi od mnogo faktora, uključujući lokaciju, veličinu, stanje nekretnine i trenutno stanje na tržištu nekretnina. Energetski pasoš je samo jedan od faktora koji može doprineti formiranju cene stana.

Energetski pasoši, na osnovu svega rečenog, podstiču vlasnike da razmišljaju o smanjenju potrošnje energije i emisije štetnih gasova, što doprinosi globalnim naporima za borbu protiv klimatskih promena kao jednom od najvažnijih zadataka sutrašnjice.

Izvor: publikacija BeRiskProtected – Nekretnine.Osiguranje.Finansiranje

Related Posts