Jednaka zastupljenost muškaraca i žena u upravnim odborima za 20 godina

by Vesna Lapčić

Deloitte Global, u saradnji sa inicijativom Klub 30%, objavio je sedmo izdanje izveštaja Žene u upravnim odborima: Globalna perspektiva. Prema poslednjem izveštaju, žene zauzimaju 19,7% mesta u upravnim odborima širom sveta, ili 2,8% više nego u poslednjem izdanju izveštaja objavljenom 2019. godine. Ako situacija nastavi da se razvija ovim tempom, jednaka rodna zastupljenost u odborima može se očekivati 2045. godine, za više od 20 godina.

Najnoviji izveštaj otkriva da u svih osam najvećih regiona (Severna Amerika, Latinska i Južna Amerika, Karibi, Afrika, Evropa, Bliski istok i Severna Afrika, Azija i Australazija) najmanje 10% mesta u upravnim odborima zauzimaju žene. Uz određene izuzetke, napredak je uglavnom spor. Međutim, blago ubrzanje je razlog za optimizam s obzirom na izveštaj iz 2019. godine koji je pokazao da svet neće ostvariti ravnopravnost do 2052. godine. Austrija, Kanada, Irska, Italija, Poljska, Portugal, Španija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države zabeležile su najveći rast.

Ove godine, Deloitte Global je sarađivao sa inicijativom Klub 30%, čija je misija da postigne zastupljenost žena u odborima i izvršnom menadžmentu od najmanje 30% među svim kotiranim kompanijama. Izveštaj daje kratak rezime „situacije na terenu“ za sve zemlje u kojima postoji Klub 30% a time i sliku sveta nejednakog napretka ka ravnopravnosti.

Najnoviji izveštaj obuhvata vesti iz 72 zemlje o zastupljenosti žena u upravnim odborima i ispituje političke, društvene i zakonodavne trendove u osnovi prikupljenih podataka.

Prema izveštaju, skoro sve države imaju lokalne organizacije ili vlade posvećene povećanju broja žena koje učestvuju u upravnim odborima kompanija. Iako napori u privatnom i javnom sektoru pokazuju da se preduzimaju koraci za postizanje jednakosti, tempo kolektivnog napretka se mora ubrzati.

„Iako ohrabruje to što svet napreduje ka rodnoj ravnopravnosti, sa izuzetkom nekoliko zemalja, ukupan napredak je spor i neujednačen“, kaže Aleksandra Petrović, direktorka u Deloitte-ovom Sektoru za finansijski konsalting i liderka SheXO inicijative. „Pandemija je dodatno dovela u pitanje napredak ka jednakosti, čineći još važnijim prelazak sa reči na dela i preduzimanje konkretnih akcija kako bi se osigurala inkluzija unutar i van upravnih odbora, što podrazumeva, između ostalog, raznolikost. Povećanje broja žena u upravnim odborima samo je prvi korak na dugom putu.“

Nesrazmeran napredak na rukovodećim pozicijama

Iako je zastupljenost žena u upravnim odborima na globalnom nivou donekle porasla 2021. godine, došlo je do manjeg napretka na nivou predsednika odbora i generalnih direktora, što dodatno potvrđuje činjenicu da veći broj žena u upravnim odborima ne znači nužno poboljšanje situacije na svim rukovodećim pozicijama.

Prema poslednjem istraživanju, samo 6,7% mesta u upravnim odborima zauzimaju žene, što je povećanje od 1,4% u odnosu na 2018. godinu. Još manje žena – 5% – ima ulogu generalnog direktora, što je povećanje od 0,6% u odnosu na 2018.

Međutim, istraživanje koje je sproveo Deloitte Global otkriva pozitivnu korelaciju između žena u ulozi generalnog direktora i raznolikosti u upravnim odborima. Kompanije sa ženama na poziciji generalnog direktora imaju znatno više žena u svojim odborima nego kompanije koje vode muškarci: 33,5% u poređenju sa 19,4%. Slična je situacija i u kompanijama kojima odborima predsedavaju žene (30,8% žena u odborima u odnosu na 19,4%). Isto tako, veća je verovatnoća da će odbori sa raznolikim rodnim sastavom imenovati ženu na poziciju izvršnog direktora i predsednika odbora.

„Doslednost i posvećenost su neophodni da bi se prevazišle postojeće prepreke za povećanje rodne raznolikosti u upravnim odborima,“ kaže Aleksandra Petrović. „Lideri moraju prepoznati, zastupati i aktivno promovisati rodnu ravnopravnost u upravnim odborima, uprkos sporom napretku. Bilo da je u pitanju borba protiv predrasuda, implementacija programa za pomoć ženama da se pripreme za ulogu u upravnim odborima ili podrška zakonodavstvu, svi moramo biti posvećeni raznovrsnijoj i pravednijoj budućnosti.”

Drugi ključni nalazi izveštaja otkrivaju dodatne izazove za žene u upravnim odborima

Manje žena su istovremeno članovi više odbora. Deloitte Global koristi poseban statistički indikator za broj mesta u upravnim odborim jedne osobe na datom tržištu. Što je veća vrednost ovog indikatora, to je više mesta u odborima koje isti direktor zauzima na određenom tržištu.

  • Ovaj pokazatelj za žene je neznatno porastao u 2021. godini u odnosu na 2018. godinu, sa 1,26 na 1,30, što ukazuje da u odnosu na muškarce manja grupa žena zauzima veći broj mesta u odborima. Za muškarce, ova pokazatelj iznosi 1,17.
  • Zemlje sa najvišim navedenim indikatorima za žene – Australija (1,43), SAD (1,33) i Novi Zeland (1,32) – izbegavale su uvođenje kvota i oslonile se umesto njih na princip dobrovoljnosti i neobavezujuće ciljeve. Istovremeno, evropske zemlje koje su prve uvele kvote imaju značajno niže pokazatelje za žene direktore, u nekim slučajevima jednake onima za muškarce na globalnom nivou.
  • Prosečan svetski mandat žena direktora smanjen je sa 5,5 godina u 2018. na 5,1 godinu u 2021. godini.
  • Brojke opadaju na određenim tržištima, kao što su Sjedinjene Države (sa 6,3 godine u 2018. na 5,3 godine u 2021.), Ujedinjeno Kraljevstvo (4,1 godina na 3,6 godina u 2021.) i Kanada (5,7 godina na 5,2 godine).

Related Posts