Da li moram da kupim osiguranje uz stambeni kredit?

by Vesna Lapčić

Uz stambeni kredit postoji i nekoliko vrsta osiguranja koja se klijentima nude ili se od njih zahteva da ih uzmu. Najćešće je reč o: osiguranju nekretnine, osiguranju života (i to riziko polisa), i osiguranju kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK).

Osiguranje nekretnine je obavezno jer se nekretnina stavlja pod hipoteku. Na taj način banka praktično štiti vrednost hipoteke, a klijent se obezbeđuje da će štetu sanirati osiguranje. Polisu je neophodno vinkulirati u korist banke – da pravo naplate po toj polisi ima banka, i potrebno ju je dostaviti banci pre plasmana kredita.

Osiguranje života – riziko polisa nije obavezna, ali je preporučljiva jer bi u slučaju smrti dužnika osiguranje isplatilo banci ostatak duga po osnovu kredita. Na taj način bi porodica ili naslednici bili oslobođeni plaćanja kredita. I ova polisa mora da se vinkulira u korist banke, a ukoliko banka već ima saradnju sa nekom osiguravajućom kućom sve može da se završi u banci. Visina premije (cena osiguranja) zavisi od više faktora: visine kredita i kamatne stope, starosti dužnika, njegovog zdravstvenog stanja, roka otplate… Neke banke daju nižu kamatnu stopu uz ovu polisu osiguranja.

Osiguranje stambenih kredita kod NKOSK je opciono i pokriva rizik koji nastaje usled kašnjenja u otplati kredita. Premija se plaća jednokratno i krediti koji su osigurani kod NKOSK su sa povoljnijom kamatnom stopom. To je glavna prednost za klijenta. Banke takođe imaju korist jer ih ovo osiguranje štiti (ali ga plaća korisnik kredita) od nenaplativosti kredita tako što NKOSK preuzima 75 odsto neto gubitka banke po osnovu nenaplaćenog kredita, navodi se na njihovom sajtu. U praksi to znači da ako klijent ne plaća kredit, banka se naplaćuje od NKOSK-a, a potom NKOSK može da taj novac potražuje od klijenta. Dakle, ovo osiguranje se isplati zbog niže kamatne stope, ali je svakako najbolje da klijent redovno izmiruje svoje ugovorom preuzete obaveze. JOŠ NEKA PITANJA I ODGOVORI NA OVU TEMU.

Related Posts