Nove obaveze za registraciju računovođa i revizora

by Vesna Lapčić

Piše: Milosevic Law Firm

U skladu sa poslednjim izmenama Zakona o računovodstvu („Zakon“), da bi pružalac računovodstvenih usluga mogao da vrši računovodstvenu delatnost, neophodno je da se u tom svojstvu registruje u Registru pružalaca računovodstvenih usluga („Registar“) najkasnije do 1. januara 2023. godine. Od navedenog datuma, poveravanje vođenja poslovnih knjiga pravnom licu ili preduzetniku koje se bavi računovodstvenim poslovima biće moguće samo ukoliko je to lice upisano u Registar kao pružalac računovodstvenih usluga.

Navedeni Zakon je još od 1. januara 2021. godine poverio Agenciji za privredne registre vođenje Registra koji sadrži elektronsku bazu podataka o pravnim licima i preduzetnicima sa registrovanom pretežnom delatnošću pružanja računovodstvenih usluga, i dozvola za pružanje tih usluga koje izdaje Komora ovlašćenih revizora.

Predmet upisa u Registar su i društva za reviziju, kao pružaoci računovodstvenih usluga. Kod društava za reviziju Registar ne upisuju podatke o zaposlenim računovođama, s obzirom na to da se dozvola takvom društvu izdaje po službenoj dužnosti, a tako se i registruje od strane Komore.

Zakonom su propisani uslovi koje je neophodno da ispuni pravno lice, odnosno preduzetnik, da bi se kao pružalac računovodstvenih usluga upisalo u Registar.

Najpre, neophodno je da pravno lice, odnosno preduzetnik, koji želi da se upiše u Registar podnese zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga Komori ovlašćenih revizora.

Komora ovlašćenih revizora će potom izdati dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga koja je neophodna za upis pravnom licu radi pružanja računovodstvenih usluga pod uslovom da:

  • ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;
  • osnivač, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, a ukoliko je osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica fizičko lice, da nije pravnosnažno osuđeno za krivična dela propisana Zakonom;
  • ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa.

Uslovi za upis preduzetnika su identični uslovima koje Zakon propisuje za upis pravnog lica u Registar, s tim što se uslov iz tačke 2) odnosi na samog preduzetnika (ne sme biti pravnosnažno osuđen na kaznu zatvora za krivično delo), a može i sam ispunjavati uslov iz tačke 3).

Nakon što Komora ovlašćenih revizora izda dozvolu, ona će po službenoj dužnosti dostaviti Agenciji za privredne registre rešenje o davanju dozvole, a radi daljeg upisa u Registar preduzetnika odnosno pravnog lica kao pružaoca računovodstvenih usluga.

Pravilnikom o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja propisano je da se počev od 1. januara 2023. godine finansijski izveštaj neće smatrati potpunim ako je sastavljen od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koji nije upisan u Registar, u slučaju kada mu je povereno vođenje poslovnih knjiga.

Od 2022. finansijske godine prilikom podnošenja finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre, lica koja podnose izveštaje će biti dužna da navedu i pravno lice odnosno preduzetnika kojem je povereno sastavljanje finansijskih izveštaja, te će se istovremeno izvršiti provera da li je takvo lice upisano u Registar, a sve u skladu sa Zakonom. Ukoliko se utvrdi da su izveštaji sačinjeni od strane lica koje nije registrovano u skladu sa Zakonom, takvi izveštaji neće biti prihvaćeni kao potpuni, te će Agencija za privredne registre takve izveštaje javno objaviti kao nepotpune. Dakle, treba imati u vidu da će Agencija za privredne registre izveštaje, odnosno dokumentaciju u kojima obveznik nije otklonio nedostatke u skladu sa obaveštenjem o nedostacima objaviti kao nepotpune i računski netačne finansijske izveštaje, odnosno neispravnu dokumentaciju po isteku roka za postupanje po obaveštenju o nedostacima, a najkasnije do 30. septembra naredne godine u odnosu na poslovnu godinu jednaku kalendarskoj. U tom slučaju bi se smatralo da korisnik usluga nije postupio u skladu sa Zakonom i dostavio Agenciji za privredne registre potpune i tačne izveštaje, što dalje povlači njegovu prekršajnu (u slučaju preduzetnika), odnosno odgovornost za privredni prestup (u slučaju pravnih lica).

Iako je Zakon stupio na snagu još 1. januara 2020. godine, a Registar otpočeo sa upisom pružalaca računovodstvenih usluga od 1. januara 2021. godine, na sajtu Ministarstva finansija Republike Srbije postoji podatak da je do 30. juna 2022. godine odnosno šest meseci pre isteka krajnjeg roka, prijavljeno svega ukupno 1.072 pravna lica i preduzetnika kao pružalaca računovodstvenih usluga, te da postoji veliki broj pravnih lica i preduzetnika koji to nisu učinili, kao i da Ministarstvo finansija ne namerava da produži rok, koji ističe 1. januara 2023. godine.

Ministarstvo finansija je u jednom od svojih službenih mišljenja broj 011-00-00354/2021 od 9. aprila 2021. godine posebno istaklo da nije dozvoljeno da jedno fizičko lice koje ispunjava uslov u smislu stečenog profesionalnog zvanja u oblasti računovodstva ili revizije saglasno Zakonu bude navedeno u Registru na dva mesta istovremeno, tj. u okviru podataka o preduzetniku i pravnom licu (ne mogu biti izdate dve dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, a po osnovu ispunjenosti uslova u pogledu stečenog profesionalnog zvanja za isto fizičko lice).

Članom 57. Zakona su zaprećene visoke kazne za računovođe i pravna lica koja ne sastavljaju finansijske izveštaja u skladu sa Zakonom i to:

  • od 100.000,00 dinara do 3.000.000,00 dinara za pravno lice;
  • od 20.000,00 dinara do 150.000,00 dinara za odgovorno lice u pravnom licu;
  • od 100.000,00 dinara do 500.000,00 dinara za prekršaj za preduzetnika.

Zakonom je propisan isti raspon zaprećenih kazni i za pravno lice odnosno preduzetnika koji ne dostavi Agenciji za privredne registre finansijske izveštaje, dokumentaciju uz finansijske izveštaje i statistički izveštaj na način i u rokovima koji su propisani Zakonom.

 

Related Posts