Kratak vodič o stambenim kreditima

by Vesna Lapčić

Piše: Udruženje banaka Srbije

Stambeni krediti su namenski dugoročni krediti i odobravaju se za kupovinu stana ili kuće, kao i za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju stambenih objekata.

Stambeni krediti mogu biti sa učešćem (10%, 20%…), uz subvenciju države, osigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK), zatim stambeni krediti odobreni za uknjižene i neuknjižene nepokretnosti, za rezidente i nerezidente i sl.

Može li kredit za neuknjiženu nepokretnost?

Stambeni krediti se odobravaju za uknjižene i za neuknjižene nepokretnosti. Kod kredita za neuknjižene nepokretnosti kamatna stopa je uglavnom viša, pa su samim tim i krediti skuplji. Pri tom je potrebno pribaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje sled vanknjižnog vlasništva na nepokretnosti, ili u slučaju novogradnje, objekat mora biti izgrađen najmanje 80%.

Kako se procenjuje kreditna sposobnost?

Banke pre zaključenja ugovora o kreditu utvrđuju kreditnu sposobnost korisnika, kao i ukupan kreditni rizik kome se izlažu prilikom odobravanja kredita. Prilikom svakog podnošenja zahteva za kredit banka je, u skladu sa propisima, dužna da proceni kreditnu sposobnost korisnika, a ako je zahtev za kredit odbijen na osnovu uvida u bazu Kreditnog biroa, banka je dužna da korisnika bez naknade odmah pismeno obavesti o tim podacima. Banka je dužna da ocenu kreditne sposobnosti izvrši naročito na osnovu analize stepena kreditne zaduženosti dužnika, koji se utvrđuje kao odnos ukupnih mesečnih kreditnih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda tog dužnika.

Šta je potrebno za odobrenje kredita?

Za odobrenje stambenog kredita kod banaka najčešće je od dokumentacije potrebno priložiti:

  • zahtev za kredit (obrazac banke),
  • potvrdu o zaposlenju i visini primanja (obrazac banke),
  • fotokopiju lične karte,
  • overen predugovor o kupovini nepokretnosti,
  • procenu vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka,
  • dokumentaciju za obezbeđenje kredita hipotekom,
  • izjavu o administrativnoj zabrani i dr.

*Kod kredita za neuknjižene nepokretnosti potrebno je pribaviti dokumentaciju kojom se dokazuje sled vanknjižnog vlasništva na nepokretnosti.

Koja su sredstva obezbeđenja?

Sredstva obezbeđenja kredita određuje sama banka, ali, po pravilu, na ime urednog vraćanja kredita banka od klijenta traži da priloži menicu koju je potpisao korisnik kredita, hipoteku prvog reda na nekretnine u korist banke i, eventualno, administrativnu zabranu na zaradu u korist banke-poverioca. Hipoteka se upisuje na nepokretnost koju klijent kupuje ili na neku drugu nepokretnost u vlasništvu onoga ko traži kredit ili u vlasništvu drugog lica (naravno, uz saglasnost tog lica). Ukoliko bi došlo do prestanka otplate odobrenog kredita, nepokretnost na kojoj je upisana hipoteka može biti prodata radi naplate duga.

Kako utiče visina zarade?

Visina zarade tj. visina mesečnih primanja može da utiče na iznos kredita koji će banka odobriti klijentu, kao i na kamatnu stopu koju će banka ponuditi klijentu. U ovom slučaju, što je mesečna zarada manja, postoji mogućnost da banka klijenta vidi kao rizičnijeg dužnika, te kamatna stopa po kojoj se klijentu nudi kredit može biti veća i obrnuto. Prosek plate se računa kao prosek zarade u poslednjih tri ili šest meseci, a prilikom apliciranja za stambeni kredit potrebno je dostaviti platne liste i potvrde o visini mesečnih primanja.

Postoji li starosna granica za apliciranje?

Starosna granica za stambeni kredit je jedan od osnovnih uslova za kredit. Kod većine banaka donja starosna granica iznosi 20 godina, dok je gornja kod većine banaka najčešće bila do 70 godina, što je podložno promenama. Pojedine osiguravajuće kuće koje stoje iza banaka ovu granicu su pomerile na 75 godina zato što su, prema osiguravajućim kućama, penzije sigurnije od plata, a stariji dužnici redovniji od mlađih kad je reč o plaćanju rata.

Related Posts