Kako se rešavaju saobraćajne nezgode u kojima učestvuju tablice sa Kosova i Metohije

by Vesna Lapčić

Sa prvim danom 2024. godine stupila je na snagu odluka Vlade Srbije da se omogući učešće u saobraćaju svim vozilima sa Kosova i Metohije koja su registrovana od strane privremenih institucija u Prištini.

Kako će se rešavati štete ukoliko do njih dođe na teritoriji Srbije, u slučaju da je vozilo sa srpskim registracijama oštećeno, ili da je krivo za štetu, a kako se te iste situacije rešavaju ako do njih dođe na teritoriji Kosova?

Portal Sveoosiguranju je potražio odgovore od Udruženja osiguravača Srbije, gde su rekli da je “još u avgustu 2015. godine na snazi tzv. Memorandum o razumevanju koji je potpisan pod okriljem Briselskog sporazuma između Udruženja osiguravača Srbije i tzv. Kosovskog biroa osiguranja“.

Tim dokumentom, strane potpisnice su se obavezale da garantuju za naknadu štete koje osiguranici sa tablicama izdatim pod njihovom nadležnošću načine u nadležnosti druge strane potpisnice. „U praktičnom smislu, ako je građanin Republike Srbije ili građanin iz druge zemlje koji je u poseti Srbiji, pretrpeo štetu od strane vozila sa tablicama izdatim od strane organa Privremene samouprave u Priuštini, može tu štetu da prijavi Udruženju osiguravača koje će, po kompletiranju dokumentacije, izvršiti isplatu štete“, kažu u UOS-u.

Po prijemu zahteva za naknadu štete od strane oštećenog lica, Udruženje najpre proverava kod kog društva iz KiM je vozilo kojim je načinjena šteta osigurano (tako što proverava dokumentaciju i kontaktira tzv. Kosovski biro osiguranja). Ako je to društvo imenovalo korespodenta u Srbiji (društvo koje je član Udruženja osiguravača Srbije i koje ima dozvolu Udruženja da obavlja prijem, obradu i likvidaciju/isplatu odštetnog zahteva u ime društava iz Južne srpske pokrajine), zahtev se prosleđuje korespodentu na dalju obradu.

Ukoliko korespodenta nema, obradu i lkvidaciju zahteva obavlja Udruženje. Ta saradnja je predviđena Memorandumom i na osnovu njega se odvija, a za sada tu vrstu ugovora o saradnji poseduje tri društva koja su članovi Udruženja osiguravača. „U ovom trenutku, u kapacitetu korespodenta za štete u nadležnosti Udruženja osiguravača Srbija (štete koje su pričinjene upotrebom vozila registrovanih na KiM) postupaju tri članice UOS – Sava osiguranje, Wiener Städtische osiguranje i UNIQA osiguranje“, kažu u UOS-u za Sveoosiguranju.rs.

Šta od dokumentacije je tačno potrebno vozilu sa srpskim registracijama, ukoliko ga ošteti vozilo sa KiM registracijama?

Da bi se pristupilo obradi i isplati odštetnog zahteva, u UOS-u kažu da je potrebno da oštećeno lice pribavi dokumentaciju koja je inače neophodna u procesu naknade štete:

– Zapisnik o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode sa skicom lica mesta, fotodokumentacijom i izjavama učesnika

– Pravosnažna odluka suda ili Rešenje OJT kojim se okončava postupak utvrđivanja krivice za izazivanje nezgode

– Zapisnik o oštećenju vozila sa fotografijama u boji

– Medicinska dokumentacija ako je bilo povređenih

– Potpisano ovlašćenje za obradu podataka

– Fotokopija lične karte, saobraćajne i vozačke dozvole oštećenog lica.

Pored navedenog, budući da je Memorandum zasnovan na priznavanju (prihvatanju) polisa osiguranja od autoodgovornosti, neophodno je da se dostavi kopija tzv. Polise Plus koja prati vozila registrovana na KiM.

Šta ako je za štetu odgovorno vozilo sa srpskim registracijama, a oštećeno je vozilo sa KiM registracijama?

U ovom slučaju, prema odgovoru od Udruženja osiguravača, u pitanju su tzv. štete po polisi koje ne spadaju u nadležnost UOS odnosno nisu u sklopu Memoranduma o razumevanju. U tom slučaju se oštećeno lice obraća društvu za osiguranje koje je osiguralo vozilo sa srpskim registracijama kojim je pričinjena šteta. U toj proceduri nije potrebno da vozač/vlasnik vozila kojim je načinjena šteta preduzima bilo koje radnje.

“Memorandumom o razumevanju nije predviđeno da se obrađuju i isplaćuju štete na osnovu Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi. Dakle, neophodan je zapisnik policije sa lica mesta”, kažu u UOS-u.

Šta sa štetama nastalim na KiM, ako je učesnik nezgode vozilo sa srpskim registracijama?

Ukoliko je za štetu odgovorno vozilo sa srpskim registracijama, procedura je ista samo je šteta u nadležnosti tzv. Kosovskog biroa osiguranja, a krajni platilac je društvo članica UOS koje je osiguralo vozilo štetnika, kažu u UOS-u.

Ako je pak vozilo sa srpskim registracijama oštećeno, a nezgodu je izazvalo vozilo registrovano na Kosovu i Metohiji, onda se obraća društvu koje je osiguralo to vozilo (šteta po polisi). Podatke o društvu dobija od štetnika ili od policije koja obavlja uviđaj. Ovu proceduru oštećeni može realizovati lično ili putem zastupnika/advokata. Ukoliko je nezgoda prouzrokovana vozilom koje nije registrovano na KiM, dakle iz neke strane zemlje, onda je nadležnost tzv. Kosovskog biroa osiguranja kome se upućuje zahtev, kažu u UOS-u.

Related Posts