Generali Grupa: Odlična profitabilnost na kraju trećeg kvartala

by Vesna Lapčić

Snažan rast operativnog rezultata koji je dostigao 4,4 milijarde evra (+10%), zahvaljujući pozitivnom učinku životnog osiguranja, upravljanju imovinom i holdingom, kao i drugim poslovnim segmenatima. Segment neživotnog osiguranja pokazao odličnu otpornost, uprkos većem uticaju potraživanja usled prirodnih katastrofa

→ Bruto fakturisane premije su porasle na 54,9 milijardi evra (+6,4%), uz podršku i  životnih osiguranja (+6,5%) i neživotnih osiguranja (+6,2%). Neto prilivi životnog osiguranja porasli su na 9,5 milijardi evra (+3%), prvenstveno zahvaljujući investicionim proizvodima osiguranja i proizvodima namenjenim zaštiti. Kombinovani racio bio je 91,3% (+1,6 p.p)

→ Neto rezultat je porastao za 74% i dostigao 2.250 miliona evra (1.297 miliona evra u prvih devet meseci 2020.)[1]

→ Racio solventnosti bio je izuzetno stabilan na 233% (224% FG2020)

Kristijano Borean, finansijski direktor Generali Grupe je izjavio: „Rezultati za prvih devet meseci potvrđuju odlično poslovanje Grupe, tehničku profitabilnost i stabilne trendove u celokupnom poslovanju sa jednim od najvećih koeficijenata solventnosti u sektoru osiguranja. Neto prilivi u segmentu životnog osiguranja, prvenstveno od proizvoda investicionog osiguranja i zaštite, su u konstantnom porastu, dok neživotni segment ostaje otporan, uprkos većem uticaju potraživanja usled prirodnih katastrofa. Rezultati segmenta upravljanja imovinom nastavljaju da rastu, takođe zahvaljujući našoj „multi boutique” strategiji. Ovi rezultati, koji su u potpunosti u skladu sa uspešnim završetkom strateškog plana „Generali 2021“, pružaju stabilnu osnovu za novi trogodišnji plan koji ćemo predstaviti tržištu 15. decembra”.

Korigovani neto rezultat – definisan kao neto rezultat bez uticaja dobitaka i gubitaka u vezi sa prodajom – bio je jednak neto rezultatu perioda, pošto na poslednji nisu uticali dobici i gubici u vezi sa prodajom. Korigovani neto rezultat za septembar 2020. iznosio je 1.479 miliona evra, što je neutralisalo 183 miliona evra kao rezultat sporazuma o poravnanju za prodaju BSI. Pored toga, isključujući jednokratne troškove u iznosu od 100 miliona evra (77 miliona evra, bez poreza) od osnivanja Vanrednog međunarodnog fonda za COVID-19 i trošak od 94 miliona evra (73 miliona evra, bez poreza) po osnovu transakcije upravljanja obavezama, korigovani neto rezultat za septembar 2020. iznosio je 1,629 miliona evra.

Related Posts