ESG strategije su važne za privlačenje investicija

by Vesna Lapčić

Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) i konsultantska kompanija Kearney (Karni) dodelili su titulu „ESG Šampion“ za 2023. godinu kompaniji IKEA Srbija. Ovo priznanje, kompanija IKEA je zaslužila pokazujući najviši stepen zrelosti u primeni principa ESG-a na lokalnom tržištu, što su pokazale višemesečne analize i intervjui sprovedeni od strane eksperata konsultantske kuće Kearney (Karni) među zainteresovanim kompanijama članicama AmCham-a.

Prepoznajući značajne napore koje kompanije ulažu u oblastima zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja, Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) u saradnji sa konsultantskom kućom Kearney (Karni) sprovela je među svojim članicama istraživanje o primeni ESG (Environmental, Social, Governance) principa i standarda u lokalnom kontekstu. Cilj ove inicijative je davanje priznanja onim kompanijama koje postižu najbolje rezultate u ovim oblastima, isticanje najboljih ESG praksi na srpskom tržištu, ali i otvaranje diskusije o najčešćim greškama koje kompanije prave u implementaciji ESG strategija i načinima na koje ih je moguće prevazići.

„Rezultati ovog istraživanja ukazuju na rastući značaj pitanja održivosti među kompanijama koje posluju u Srbiji. Vidljivo je povećanje svesti o važnosti dosledne implementacije ESG strategija za privlačenje investicija i razvoj poslovanja, upravljanje rizicima, povezivanje sa zaposlenima, krajnjim potrošačima, i ostvarivanje pozitivnog društvenog uticaja. Čak 94% anketiranih kompanija članica AmCham-a prepoznaje da je sprovođenje ESG strategije veoma važno za privlačenje investicija.“– naglasio je Ronald Seeliger, potpredsednik AmCham-a komentarišući istraživanje, i dodao: „Istraživanje je pokazalo da, što je kompanija veća, to su snažniji napori u pripremi i realizaciji ESG strategija. Kroz svoje lance snabdevanja i lokalna partnerstva, ove kompanije imaju posebnu odgovornost da rade na daljem osnaživanju malih i srednjih preduzeća da sprovode ESG principe, što će im pomoći da postanu konkurentniji na globalnom tržištu, privuku održive investicije i iskoriste prednosti dodatnih izvora finansiranja.“

Konferenciju je otvorio partner i izvršni direktor konsultantske kuće Karni Marko Derča, koji je tom prilikom izjavio: „Ovo je vrlo bitan događaj, ali i projekat za Kearney jer nam omogućava podizanje svesti oko problematike ESG-a i podsticanje razgovora između stejkoldera. Takođe, izuzetno nam je bitno što ovom inicijativom omogućavamo povratnu informaciju velikom broju kompanija koje inače ne bi imale priliku da dobiju uvid u svoju ESG zrelost. Za nas je ovaj događaj prvi u nizu, a ESG Šampion inicijativa je projekat u koji ćemo nastaviti da ulažemo, kako u Srbiji, tako i u ostalim zemljama u regionu.“ Marko Derča uporedio je rezultate ovog istraživanja sa trendovima u drugim zemljama: „ESG postaje važna tema za kompanije u Srbiji, što je ohrabrujuće i može voditi značajnom napretku. Recimo, 69% kompanija koje su pristupile našem istraživanju smatra ESG strategiju strateškim prioritetom, tako da ambicija može biti dostizanje vodećih evropskih tržišta na kojima se taj broj penje i do 90%. Progres može biti ostvaren, na primer, u ekološkoj dimenziji, gde četvrtina ispitanih kompanija prati emisije u nabavnom lancu, dok 40% kompanija koje izveštavaju kroz CDP rade isto. Naše istraživanje je pokazalo da su, unutar sve tri dimenzije ESG-a, velike kompanije predvodnici promena, dok su mala i srednja preduzeća sporija u ESG transformaciji i implementaciji.“

Na konferenciji je odato priznanje kompaniji IKEA koja je proglašena za „ESG Šampiona“ za 2023. godinu, a koja se pre svega  istakla  organizaciono visoko postavljenom ESG agendom i jasno formulisanom ESG strategijom, koja je operacionalizovana koz konkretan akcioni plan, balansiran kroz sve tri ESG dimenzije. Ovo priznanje ispred kompanije IKEA primila je Ekaterina Egorova, izvršna direktorka IKEA South East Europe, koja je tom prilikom izjavila: „Izuzetna nam je čast što je naša posvećenost u oblasti zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja prepoznata na ovaj način. U kompaniji IKEA, održivost je u osnovi svega što radimo i posvećeni smo pokretanju pozitivnih promena u svetu. Ovo priznanje je pokazatelj uloženog truda i strasti naših zaposlenih i partnera koji su doprineli našoj ambiciji da stvorimo održiviju budućnost za mnoge ljude“.

Nakon proglašenja, usledile su tri panel diskusije koje su okupile predstavnike privrede u razgovorima o značaju razvoja zelenog portfolija za sticanje globalne konkurentnosti, generacijskim i kulturološkim razlikama kao prilici za vrhunski poslovni učinak, kao i najboljim praksama odgovornog korporativnog upravljanja.

Primena ESG principa od strane kompanija u Srbiji – rezultati istraživanja

ESG: Zaštita životne sredine

Iako su anketirane kompanije svesne značaja održivosti, razvoja zelenog portfolija proizvoda i usluga, kao i ulaganja u zaštitu životne sredine, mnoge od njih su još uvek u ranoj fazi implementacije ovih principa. Dok tri četvrtine kompanija ima postavljene ciljeve smanjenja emisija CO2, nešto manji broj njih (55%) ima razvijene detaljne akcione planove za postizanje takvih ciljeva. Od ispitanih kompanija, samo jedna četvrtina njih u ovom trenutku prati emisije iz sve tri kategorije gasova prema izvorima nastanka – direktne emisije iz sopstvenih ili kontrolisanih izvora kompanije (Scope 1), indirektne emisije, tj. emisije iz proizvodnje energije koju je kompanija nabavila i iskoristila (električna energija, para, energija za grejanje ili hlađenje) (Scope 2), sve druge indirektne emisije koje se javljaju u lancu vrednosti kompanije (Scope 3). Oko 20% kompanija prati samo direktne emisije iz sopstvenih izvora, više od 30% prati sopstvene direktne i indirektne emisije, dok oko 25% ne procenjuje uticaj na životnu sredinu ni u jednom delu lanca vrednosti.

Razlika između velikih i malih je velika u pogledu zelenog portfolija proizvoda i usluga – većina malih i srednjih preduzeća iz ankete (preko 60%) ne prati udeo ekoloških proizvoda i usluga u svom prihodu. Za razliku od toga, skoro 70% velikih kompanija to čini.

ESG: Društvena odgovornost

Kada je reč o različitosti, jednakosti i inkluziji, 69% kompanija prati različite parametre različitosti (uglavnom godine i pol, vrlo mali broj prati seksualnu orijentaciju ili socio-ekonomsko poreklo), međutim još uvek ima prostora za poboljšanje u aktivnijoj primeni takvih kriterijuma u procesu regrutovanja.

U pogledu rodne ravnopravnosti, u upravljačkoj strukturi anketiranih kompanija u proseku je 44% žena, što je blisko razvijenim zemljama.

Iako je ohrabrujuće videti da, prema anketi, više od 40% mladih talenata prepoznaje velike kompanije koje daju prioritet ESG-u u Srbiji i to je razlog zašto im se pridružuju, još je dug put do privlačenja vrhunskih talenata, posebno uzimajući u obzir da samo oko 25% mladih talenata prepoznaje mala i srednja preduzeća koja daju prioritet ESG načinu poslovanja.

ESG: Odgovorno korporativno upravljanje

Perspektiva etičkog upravljanja takođe je važna za kompanije. Preko 90% kompanija navodi da ima etički kodeks o kojem kontinuirano edukuje zaposlene, formalna antikorupcijska pravila usklađena sa međunarodnim ili domaćim standardima, kao i formalno razvijene politike uzbunjivanja.

Related Posts