APR: Holding kompanije posluju profitabilno – najveća grupa Delta holding

by Vesna Lapčić

Kao i godinu dana ranije, sa najviše pravnih lica u svom sastavu u 2019. poslovala je grupa DELTA HOLDING DOO BEOGRAD, u kojoj je bilo 56 pravnih lica, od kojih je 17 imalo sedište u inostranstvu. Prema obimu konsolidacije, zatim slede dve grupe koje su obuhvatale po 43 pravna lica – KOEFIK DOO BEOGRAD i MPZ AGRAR DVA DOO NOVI SAD (osnovana u 2019. godini). Potom, u okviru MK GROUP DOO BEOGRAD je bilo 36 povezanih pravnih lica, od kojih je pet iz inostranstva. Znatno veći broj pravnih lica sa inostranim sedištem (25) bio je u okviru I&F GRUPA DOO BEOGRAD, u kojoj su poslovala 33 pravna lica. U ekonomskoj celini MPZ-AGRAR DOO NOVI SAD bilo je grupisano 27 pravnih lica, a jedno manje bilo je u MK HOLDING DOO BEOGRAD (26).

Ove podatke je objavila Agencija za privredne registre u Godišnjem izveštaju o poslovanju ekonomskih celina u privredi u 2019. godini. Izveštaj je sačinjen na osnovu podataka iz konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. i 2018. godinu, u kojem su analizirane finansijske performanse za 653 ekonomske celine, u kojima su matična privredna društva imala kontrolu nad 2.005 zavisnih i pridruženih pravnih lica. U ekonomskim celinama, broj zaposlenih je povećan sa 312.899 na 314.981 radnika.

Tokom 2019. godine, ekonomske celine su realizovale za 2,5% veći obim ukupne poslovne aktivnosti i ostvarile ukupne prihode u visini od 3.774.667 miliona dinara. Ukupni rashodi su porasli za 2,7% i iskazani su u iznosu od 3.602.406 miliona dinara. Na ukupnom nivou, ekonomske celine poslovale su profitabilno, pri čemu beleže pozitivan neto rezultat od 137.764 miliona dinara, koji je za 3,5% smanjen u poređenju sa prethodnom godinom. Sa neto dobitkom su poslovale 553 celine, u čijem sastavu je bilo 1.713 zavisnih i pridruženih pravnih lica. Negativan učinak je imalo sto ekonomskih celina, koje su u krugu konsolidacije imale 292 zavisna i pridružena pravna lica.

Ekonomske celine su u 2019. godini uvećale finansijske kapacitete i raspolagale su poslovnom imovinom od 5.453.221 milion dinara, većom za 3,5%, i kapitalom od 2.864.381 milion dinara, koji je povećan za 8,9% u odnosu na prošlogodišnji iznos. Sa raciom sopstvenog kapitala od 50,3%, nakon dužeg vremenskog perioda sopstveni izvori su postali preovlađujući izvor finansiranja ekonomskih celina. Pri tome, visina ukupnih obaveza (2.711.609 miliona dinara) je smanjena za 4,6%, a gubitak je kumuliran u iznosu od 704.208 miliona dinara, manjem za 24,3%.

Iako ekonomske celine nisu brojne, one imaju značajan uticaj na ukupna privredna kretanja u Republici Srbiji. U 2019. godini na njih se odnosi preko četvrtine finansijskih performansi cele privrede, i to 31,2% ukupnih prihoda i 31,0% ukupnih rashoda domaće ekonomije, zatim 26,1% neto dobitka i 13,7% neto gubitka. Takođe, raspolažu sa 34,6% poslovne imovine i sa 38,2% kapitala, dok u ukupnom gubitku privrede učestvuju sa 20,2%. Zapošljavale su 26,9% radnika u celoj privredi.

U izveštaju je dato po 20 celina sa najvećim poslovnim prihodima i neto dobitkom, sa najvećom poslovnom imovinom i kapitalom, kao i sa najvećim neto gubitkom i ukupnim gubitkom. Takođe, data je i kratka analiza poslovanja i specifičnosti vodećih ekonomskih celina prema vrednostima tih performansi.

Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u privredi u 2019. godini objavljen je na internet stranici www.apr.gov.rs, u delu Finansijski izveštaji – Publikacije/Makroekonomska analize.

Related Posts