Zašto je važno da zaposleni u javnom sektoru budu dobro informisani

by Vesna Lapčić

Piše: Nenad Stanojevski, konsultant za interne komunikacije Safety-Communication

Zaposleni u javnom sektoru igraju ključnu ulogu u pružanju usluga građanima i upravljanju javnim resursima. Zbog toga je važno da budu dobro informisani o različitim aspektima svog posla, a ovakva praksa donosi brojne prednosti za organizaciju, zaposlene i, na kraju, korisnike usluga, odnosno građane.

Javni sektor se na globalnom nivou suočava sa mnogim izazovima kada je interna komunikacija u pitanju. Iako je komunikacija neophodna za efikasno funkcionisanje svake organizacije, u javnom sektoru postoje određeni izazovi koji mogu negativno uticati na nju.

Nemotivisani zaposleni uzrok su mnogih problema unutar organizacije i negativno utiču na poslovanje u celini.

Jedan od glavnih izazova u internom komuniciranju u javnom sektoru je veličina i složenost organizacija. U nekim slučajevima, ove organizacije mogu biti izuzetno velike, sa stotinama i hiljadama zaposlenih, često raspoređenih na različitim geografskim lokacijama i sa različitim zadacima. Na primer, Poreska uprava, Katastar, EPS, Pošta, škole i fakulteti, SUP i sl. Ovo čini komunikaciju izuzetno teškom i može dovesti do neefikasnog i nedovoljnog prenosa informacija.

Još jedan izazov u internom komuniciranju u javnom sektoru je često nepoverenje između zaposlenih i menadžmenta. U nekim slučajevima, ovo može biti uzrokovano nedostatkom transparentnosti i otvorenosti u odnosima unutar organizacije, zatim čestim fluktuacijama menadžmenta, uticajem politike na izbor rukovodećeg kadra i dr.

Konačno, jedan od najvećih izazova u internom komuniciranju u javnom sektoru je nedostatak resursa. Javni sektor često ima ograničene budžete i resurse, što može dovesti do nedostatka investicija u tehnologiju i obuku zaposlenih u oblasti komunikacije. Nedostatak finansijskih sredstava može dovesti do manje efikasne i netransparentne komunikacije u organizaciji, što negativno utiče na poslovne rezultate.

Kada govorimo o razlozima zašto je važno da zaposleni u javnom sektoru budu dobro informisani možemo početi od toga da se radi o sektoru koji je izuzetno dinamičan i podložan promenama. Javni sektor se suočava sa mnogim izazovima kao što su reforme, promene zakona, propisa i procedura, tehnološka unapređenja, tako da zaposleni moraju biti u stanju da se prilagode novim uslovima rada.

Drugi važan razlog zašto je važno da budu dobro informisani je zbog toga što pružaju usluge građanima. Građani imaju pravo na kvalitetne i pouzdane usluge koje pružaju javni organi, a to je moguće samo ako su njihovi zaposleni dobro obučeni i informisani. Kvalitetne usluge javnog sektora ne samo da poboljšavaju život građana, već, takođe, doprinose efikasnosti i ugledu organizacije, ali i boljem funkcionisanju države u celini.

Pored toga, dobro informisani zaposleni u javnom sektoru su sposobniji da donose odluke koje su u skladu sa ciljevima organizacije. Kada su zaposleni upoznati sa njenim ciljevima i strategijom koju treba primeniti, mogu bolje da se fokusiraju na svoje zadatke i doprinesu njihovom ostvarenju. Tada su, takođe, manje skloni greškama i propustima, što smanjuje rizik od neefikasnosti i gubitka ugleda organizacije.

Na kraju, dobra informisanost zaposlenih u javnom sektoru može doprineti boljim odnosima unutar kolektiva. Kada menadžment redovno komunicira sa zaposlenima, odgovara na njihova pitanja, predloge, ideje, nedoumice i probleme koje ih muče, oni se osećaju uključenima u proces donošenja odluka jer mogu da izraze svoje mišljenje. To može poboljšati radnu atmosferu, efikasnost u radu i podstaknuti zaposlene da se više angažuju i doprinesu ukupnom boljitku.

Jer, ne treba zaboraviti, efikasnost javnog sektora podrazumeva visok nivo zadovoljstva građana koji koriste usluge ovih institucija.

Related Posts