Šta vam je potrebno od dokumentacije da vratite PDV za stan?

by Vesna Lapčić

Nije retkost da kupci stanova ne znaju na šta sve imaju prava. Ukoliko neko kupuje svoju prvu nekretninu, odnosno nije bio vlasnik nepokretnosti od 1. jula 2006. godine ima pravo povraćaja PDV-a koji iznosi 10 odsto na neto vrednost nekretnine.

Kupac vraća PDV na površiunu koja iznosi najviše 40 kvadratnih metara, ali svaki član domaćinstva, koji takođe nije bio vlasnik nepokretnosti do tada, ima pravo povraćaja na još 15 kvadrata po članu.

KAKO DA BEZBEDNO KORISTITE KARTICU U INOSTRANSTVU?

Kupac, nakon što u potpunosti isplati kupoprodajnu cenu stana, od prodavca, za kog se podrazumeva da je privredno društvo, dobija potvrdu da je u celosti isplatio iznos. Zahtev za povraćaj PDV-a predaje se nadležnoj poreskoj upravi (obrazac RFN), a reč je obično o poreskoj upravi gde se nalazi sedište prodavca.

Pravilnik ne određuje rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a.

Osim zahteva neophodno je priložiti i sledeće dokumente:

  1. izvod iz matične knjige rođenih
  2. uverenje o državljanstvu
  3. dokaz o prebivalištu (lična karta ili prijava boravka)
  4. overena kopija ugovora o kupoprodaji
  5. račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazana visina PDV-a
  6. dokaz da je ugovorena cena stana u potpunosti isplaćena – potvrda prodavca
  7. overena  izjava  kupca  stana  da  kupuje  prvi  stan  koja  se  daje  na Obrascu IKPS PDV- Izjava kupca stana da kupuje prvi stan – izjava se overava kod notara

Prema odredbi stava6. istog člana Pravilnika, ako kupac prvog stana zahteva  refundaciju  PDV  i  po  osnovu  člana,  odnosno  članova  njegovog porodičnog domaćinstva, pored dokumenata iz stava5. ovog člana, dostavlja i:
1.   dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u skladu sa članom56a stav5. Zakona(npr. izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih i dr);

2.    dokaz  o  prebivalištu  člana  porodičnog  domaćinstva(overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu).

Za svrhu ostvarivanja prava na refundaciju PDV po osnovu kupovine  prvog  stana  u  skladu  sa  članom 56a  Zakona,  članom  porodičnog domaćinstva kupca prvog stana smatra se lice koje,  između ostalog, ima isto prebivalište kao kupac prvog stana, nezavisno od adrese u Republici Srbiji na kojoj je to zajedničko prebivalište ostvareno.

Related Posts