Home Finews Polise životnog osiguranja Kompanije „Dunav“ potpuno pokrivaju rizike prouzrokovane pandemijom koronavirusa

Polise životnog osiguranja Kompanije „Dunav“ potpuno pokrivaju rizike prouzrokovane pandemijom koronavirusa

by Vesna Lapčić

Polise životnog osiguranja Kompanije „Dunav“ pokrivaju i sve rizike od epidemija i pandemija, kao što je pandemija koronavirusa s kojom se u ovom trenutku borimo, saopštili su iz ove Kompanije.

„Dunav osiguranje“, s višedecenijskim iskustvom i renomeom odgovornog osiguravača koji ide u korak sa zahtevima tržišta, poslednjih godina pobrinulo se da i u oblasti životnih osiguranja ni u čemu ne zaostaje za velikim svetskim osiguravačima. U ponudi „Dunava“ je široka lepeza usluga osiguranja života prilagođenih potrebama i željama klijenata, od individualnih riziko-osiguranja života, preko mešovitih osiguranja, do kolektivnih osiguranja života. I što je najvažnije, sve te polise pružaju pokriće i za rizike od epidemija i pandemija poput epidemije koronavirusa s kojom se u ovom trenutku bori i naša zemlja i čitav svet.

Među rizicima za koje „Dunav“ pruža pokriće nedvosmisleno su navedeni i rizici od epidemija, što važi i za polise koje se zaključuju u vreme vanrednog stanja, upravo u jeku pandemije koronavirusa. „Dunav osiguranje“ u tom pogledu ni u čemu nije odstupilo, niti je s pojavom epidemije išta promenilo ili ograničavalo uprkos znatno izmenjenim okolnostima i enormnom povećanju rizika, ne odstupajući tako od poslovanja u skladu sa svojim načelom Prijatelj ostaje prijatelj.    

Budući da je zbog vanrednog stanja omogućila odlaganje plaćanja premije klijentima kojima je zbog životne dobi zabranjen izlazak iz njihovih domova, kao i klijentima koji su zbog novonastale situacije ostali bez redovnih prihoda ili su im oni znatno smanjeni, Kompanija će svoje ugovorne obaveze po polisama životnog osiguranja u potpunosti izmiriti kao da je premija plaćena.

Istim principom i brigom o klijentima Kompanija će se voditi i kod ugovora o životnom osiguranju zaključenih s penzionerima, koji čine značajan deo osiguravajućeg portfelja. Naime, Kompanija snosi celokupan rizik osiguravajućeg pokrića i isplaćuje pun iznos osigurane sume ako dođe do ostvarenja osiguranog slučaja iako premija osiguranja nije u potpunosti izmirena zbog nemogućnosti plaćanja u vreme vanrednog stanja.To se odnosi na individualne polise životnog osiguranja, polise kolektivnog osiguranja zaključene preko Udruženja penzionera, te ugovore o osiguranju penzionera kao korisnika kredita zaključene preko naših partnera – poslovnih banaka.

You may also like