Sava Re isplaćuje 24,8 miliona evra dividende

by Vesna Lapčić

Akcionari slovenačke Sava Re grupe usvojili su predlog uprave i nadzornog odbora da se 24,8 miliona evra dobiti koristi za dividende. Dividenda iznosi 1,60 evra bruto po akciji, a isplaćuje se 21. juna 2023. akcionarima na dan 20. juna 2023. godine.

Akcionari su primili k znanju godišnji izveštaj za 2022. godinu, a nadzornom i upravnom odboru Društva data je razrešnica za 2022. godinu.

Skupština je usvojila i Izveštaj o naknadama direktora Sava Re d.d. za poslovnu 2022. godinu (Izveštaj o naknadama direktora), dok je savetodavno glasanje o odluci o usvajanju Politike nagrađivanja članova organa upravljanja i nadzora Sava Re d.d. (Politika nagrađivanja direktora) nije sprovedena. Iako je Politika nagrađivanja direktora važeća i konzistentna sa zakonom, ona nije u potpunosti usklađena sa preporukama akcionara Slovenačkog suverenog holdinga objavljenim 4. maja 2023. Društvo će ispitati odstupanja od preporuka ovog akcionara i dati revidirana politika naknada na glasanje na sledećoj godišnjoj skupštini Sava Re.

Related Posts