Ograničene kamatne stope na stambene kredite

by Vesna Lapčić

Narodna banka Srbije je na današnjoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora donela Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima, kojom je ograničila kamatnu stopu za dužnike koji su korisnici prvog stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom, a čiji ugovoreni iznos ne prelazi 200.000 evra. Ovim dužnicima je privremeno ograničena nominalna kamatna stopa za period od narednih 15 meseci, a počevši od oktobarske rate. Banka neće imati pravo da od dužnika potražuje razliku u kamati usled primene odluke.

Kod stambenih kredita koji su odobreni zaključno sa 30. julom 2022. godine – nominalna kamatna stopa ne može biti viša od 4,08% (prosečna ponderisana kamatna stopa na stanje stambenih kredita odobrenih u Republici Srbiji koju je objavila Narodna banka Srbije sa stanjem na dan 31. jula 2022. godine uvećanu za 30%). Ovo znači da će tim dužnicima biti umanjena rata kredita od 10% do više od 25%.

U nastavku je reprezentativni primer kredita odobrenog 1. decembra 2021. godine u iznosu od 100.000 evra sa nominalnom kamatnom stopom od 6M EURIBOR+3%, na period otplate od 25 godina i efekti primene ograničenja nominalne kamatne stope na nivo od 4,08%.

Videti na linku.

https://www.nbs.rs/sr_RS/scripts/showcontent/index.html?id=19203

Related Posts