Lizing posluje profitabilno

by Vesna Lapčić

Sektor finansijskog lizinga je profitabilan. Stopa prinosa na prosečnu aktivu (ROA) na nivou sektora finansijskog lizinga na kraju prvog kvartala iznosila je 1,24%, dok je stopa prinosa na prosečan kapital (ROE) iznosila 11,25%.

U prvom tromesečju 2019. godine, kao i godinama unazad, najveće učešće u strukturi plasmana prema primaocu lizinga (85,0%) čine plasmani po osnovu finansijskog lizinga odobrenih privrednim društvima koja ne pripadaju finansijskom sektoru. Sa aspekta predmeta lizinga, na kraju prvog tromesečja 2019. godine, najveće učešće u plasmanima po osnovu finansijskog lizinga i dalje se odnosi na finansiranje teretnih vozila, minibusa i autobusa (40,8%), kao i na

finansiranje putničkih vozila (35,5%). Ostali predmeti lizinga su zastupljeni sa ispod 10,0% učešća.

Ako se posmatraju privredne grane, u prvom tromesečju najznačajnije učešće imali su sektori saobraćaja, skladištenja, informisanja i komunikacija (29,6%). Značajnije učešće imao je sektor trgovine (15,6%), zatim sektor prerađivačke industrije, rudarstva, snabdevanja vodom, električnom energijom, gasom i parom (14,1%), kao i sektor građevinarstva (10,4%). Ostale delatnosti su učestvovale sa 21,7%.

Broj zaposlenih u sektoru finansijskog lizinga na kraju prvog tromesečja 2019 iznosio je 355, što je za pet zaposlenih manje nego na kraju prethodnog tromesečja. Ukupna bilansna aktiva sektora finansijskog lizinga iznosila je 88,5 milijardi dinara (za 2,0% više nego na kraju prethodnog tromesečja). Ukupan kapital sektora finansijskog lizinga iznosio je 9,6 milijardi

Dinara, 1,2% manje nego na kraju prethodnog tromesečja.

Related Posts