Britanske banke i osiguravači moraju bolje da upravljaju klimatskim rizicima

by Vesna Lapčić

CBES  (bijenale posvećen klimatskim promenama) koje objavljuje Banka Engleske  je pokazao da britanske banke i osiguravači ostvaruju dobar napredak u nekim aspektima svog upravljanja klimatskim rizikom. Procena Banke je da britanske banke i osiguravači i dalje moraju da učine mnogo više da bi razumeli i upravljali izloženošću klimatskim rizicima. Nedostatak dostupnih podataka o trenutnim emisijama kompanija i budućim planovima tranzicije je kolektivno pitanje koje utiče na sve. Klimatski rizici obuhvaćeni CBES-om verovatno će usporiti profitabilnost banaka i osiguravača, posebno ako nisu u stanju da efikasno upravljaju ovim rizicima.

U izveštaju se navodi da su sve banke učesnice i osiguravači objavili klimatske strategije ili planove tranzicije na net-zero. Individualni planovi uključuju smanjenje finansiranja, a u nekim slučajevima i osiguranja, najvećih zagađivača, kao i angažovanje sa korporativnim klijentima i partnerima kako bi se olakšao njihov prelazak na neto zero. Međutim, postoji rizik da bi kolektivni uticaj ovakvih planova mogao imati negativne posledice po širu ekonomiju. Na primer, moglo bi doći do ekonomskih posledica ukoliko do ograničenja kreditiranja i osiguranja dođe pre nego se prethodno dovoljno proširi snabdevanje energijom iz obnovljivih izvora.

Prelazak na „neto nulu“ bi materijalno uticao na brojne sektore kojima su banke i osiguravači izloženi jer će ih primoravati da svoje poslovne modele prilagode novim ciljevima. Bankama i osiguravačima i jeste u interesu da privredu koja ima isplaniran tranzicioni put podrži i tako smanje i svoju izloženost ka neodrživim sektorima.

Banke i osiguravači su istakli da će biti u mogućnosti da se bolje pripreme i planiraju za tranziciju ako evolucija klimatske politike bude jasna i dobro saopštena.

Neki odgovori – posebno na scenario NAA – podrazumevali su materijalno smanjenje pristupa kreditiranju i osiguranju za sektore i domaćinstva koja su bila najviše izložena fizičkim rizicima. U scenariju NAA, banke bi smanjile pozajmljivanje nekretninama koje se suočavaju sa većim fizičkim rizicima, a osiguravači bi značajno povećali premije koje naplaćuju za osiguranje od takvih rizika, čineći pokriće osiguranja nedostupnim za mnoga od ovih domaćinstava.

Banka Engleske objavila je ove rezultate kako bi utvrdila koji finansijski rizici dolaze sa klimatskim promenama i kako oni utiču na poslovanje banaka i osiguravajućih kompanija u Velikoj Britaniji. Primarni ciljevi regulatora u UK su da promoviše sigurnost firmi i doprinese zaštiti osiguranika. Takođe ima cilj da podrži ekonomsku politiku Vlade, što uključuje i činjenicu da je neophodno obezbediti da finansijski sistem može da podrži prelazak na ekonomiju sa nultom emisijom.

CBES uključuje tri scenarija koji istražuju i tranzicione i fizičke rizike, u različitim stepenima. CBES scenariji nisu prognoze budućih ishoda, već su verodostojni prikazi onoga što bi moglo da se dogodi na osnovu različitih budućih klimatskih politika, tehnološkog razvoja i ponašanja potrošača. Pretpostavlja se da će se svaki scenario odvijati u periodu od 30 godina.

Foto: Unsplash.com

Related Posts