Banke Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope beleže jačanje kreditne tražnje i unapređenje profitabilnosti

by Vesna Lapčić

Prema najnovijem Istraživanju bankarskog kreditiranja u regionu Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope (CIJIE) Evropske investicione banke, pored oporavka investicija preduzeća nakon perioda sporog rasta, banke očekuju i povećanu tražnju za kreditima svih kategorija, pri čemu se najveći rast očekuje kod hipotekarnih. Očekuje se da će se pooštravanje na strani ponude kredita, koje traje od 2022. godine usled sukoba u Ukrajini, inflacije i viših kamatnih stopa, uskoro okončati uz znatna poboljšanja u svim segmentima, a naročito kada je reč o hipotekarnim i potrošačkim kreditima. Banke u regionu navele su poboljšanje tržišnih projekcija i bolje uslove finansiranja kao faktore koji doprinose ublažavanju kreditnih standarda, nagoveštavajući veću spremnost da daju kredite klijentima. Kreditni kvalitet u regionu takođe beleži poboljšanje. Nakon pada u 2023. godini, projekcije za 2024. ukazuju da će udeli problematičnih kredita u različitim zemljama CIJIE nastaviti da se smanjuju.

„Pozitivni izgledi koje pokazuje Istraživanje bankarskog kreditiranja ohrabrujući su znak za privredni razvoj regiona”, rekao je potpredsednik EIB Kirijakos Kakuris. „Jačanjem bankarskog sektora očekujemo dalji napredak u ekonomskom približavanju regiona i rast investicija, otvaranje novih radnih mesta, kao i bolji životni standard širom Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope.”

Bolji pokazatelji adekvatnosti kapitala daće bankama veću fleksibilnost u podržavanju rasta kredita. Pored toga, banke kažu da se njihova profitabilnost u regionu CIJIE poboljšala u odnosu na nivo grupacije, pri čemu su predstavništva u regionu u proseku profitabilnija od svojih matičnih banaka. Na pitanje o svojim dugoročnim strategijama, 58% prekograničnih bankarskih grupacije ukazuje na spremnost da selektivno proširi ili održi isti obim poslovanja u regionu. To je vidno poboljšanje u poređenju sa prethodna tri ciklusa anketiranja, gde je taj procenat iznosio 50%, 45% odnosno 30%.

„Istraživanje bankarskog kreditiranja otkriva jačanje bankarskog sektora i zdrava očekivanja u pogledu kreditnog rasta u regionu”, rekla je direktorka ekonomske službe EIB Debora Revoltela. „Nakon izazovnog perioda banke su sve optimističnije u pogledu ekonomskih projekcija i svojih poslovnih perspektiva. Međutim, finansiranje u regionu gotovo se isključivo oslanja na banke, dok strukturne transformacije i inovacije iziskuju veću diversifikaciju izvora finansiranja, kao i razvijenija i integrisanija tržišta kapitala u EU.”

Istraživanje EIB pruža detaljnu analizu dinamike kredita i dešavanja u bankarskom sektoru u 12 zemalja u regionu. Obuhvatajući 70 domaćih banaka i lokalnih predstavništava stranih banaka, kao i 12 međunarodnih bankarskih grupa, istraživanje ukazuje na pozitivne izglede za kreditiranje u narednim mesecima. Kompletan izveštaj dostupan je ovde.

Dodane informacije

O EIB

Evropska investiciona banka je institucija dugoročnog kreditiranja Evropske unije, u vlasništvu država članica EU. Ona obezbeđuje finansijska sredstva i stručnu pomoć za projekte koji doprinose ciljevima EU. Grupacija EIB blisko sarađuje sa partnerima iz javnog i privatnog sektora radi podrške održivim investicijama, otvaranju novih radnih mesta, privrednom rastu i inovacijama širom Evrope.

O istraživanju bankarskog kreditiranja u CESEE

Istraživanje bankarskog kreditiranja u regionu CESEE izrađeno je u kontekstu Bečke inicijative 2.0 radi praćenja prekograničnih bankarskih aktivnosti, razumevanja kreditne dinamike i sticanja uvida u poslovne strategije i tržišna očekivanja banaka koje posluju u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi. Istraživanje sprovodi Evropska investiciona banka.

 

Related Posts