Osigurani depoziti za godinu dana porasli 2,5 milijardi evra

by Vesna Lapčić

Prema podacima Agencije za osiguranje depozita, krajem septembra ove godine, ukupni osigurani depoziti u Srbiji iznosili su 27,7 milijardi evra, što je za gotovo 2,5 milijarde evra više nego u istom periodu 2022. godine.

U odnosu na 2008. godinu, kad je utvrđen osigurani iznos depozita od 50.000 evra, ukupni osigurani depoziti u bankama u Srbiji su se učetvorostručili.

Prosečna stopa rasta sredstva na računima građana, preduzetnika i mikro, malih i srednjih pravnih lica u proteklih 15 godina iznosila je oko 10 odsto godišnje.

Dve trećine svih osiguranih depozita čine depoziti fizičkih lica, odnosno građana. Kao najbrojniji, depoziti fizičkih lica, sa oko 13,4 miliona depozitnih partija, u sumi predstavljaju značajnu, diverzifikovanu i stabilnu depozitnu bazu. Sistemom osiguranja depozita obuhvaćen je najveći broj deponenata fizičkih lica (98%) budući da ukupan iznos novca koji čuvaju u jednoj banci ne prelazi 50.000 evra.

Iako građani na štednim računima banaka pretežno drže novčana sredstva u evrima, već duži niz godina, usled viših kamatnih stopa na dinarsku u odnosu na deviznu štednju, povoljnog poreskog tretmana (prihodi od kamata na dinare se ne oporezuju) i očuvane stabilnosti dinara prema evru, beleži se značajno povećanje dinarskih depozita stanovništva, odnosno realno povećanje dinarske štednje u odnosu na štednju u evrima.

Iako je bankarski sektor u Srbiji potpuno stabilan, Agencija za osiguranje depozita povodom Svetske nedelje štednje podseća da je novac koji građani, preduzetnici, kao i mikro, mala i srednja pravna lica čuvaju u bankama zakonom zaštićen do iznosa od 50.000 evra. To znači da bi Agencija za osiguranje depozita u roku od najviše 7 radnih dana započela isplatu osiguranih depozita do maksimalno 50.000 evra deponentima banke koja bi se našla u postupku stečaja. Zaštićen je novac osiguranih deponenata na svim računima, nezavisno od vrste i valute.

Sve banke u Srbiji obuhvaćene su sistemom osiguranja depozita. Ovakav vid zaštite novčanih sredstava za klijente banaka potpuno je besplatan.

Sistem osiguranja depozita, štiteći deponente banaka, doprinosi jačanju poverenja u finansijski sistem, a time i očuvanju finansijske stabilnosti u Republici Srbiji.

Related Posts