Jeftinije polise za savesne vozače

by Vesna Lapčić

Narodna banka Srbije uvećala je bonus odnosno popust na premiju osiguranja od autoodgovornosti za za osiguranike u prvom i drugom premijskom stepenu. Za osiguranike u prvom premijskom stepenu iznos bonusa je uvećan za 10 procentnih poena, a za osiguranike u drugom premijskom stepenu za 5 procentnih poena.

Narodna banka Srbije usvojila je izmene Odluke o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu na sednici Izvršnog odbora. Ovom izmenom Odluke uvećan je iznos bonusa (tj. popusta na premiju osiguranja od autoodgovornosti)

Ovo praktično znači da je usvojeno rešenje kojim se smanjuje premija osiguranja od autoodgovornosti za najsavesnije vozače, odnosno vlasnike motornih vozila (kojih je oko 60%). Veći bonusi će se primenjivati od 30. juna 2020. godine, što predstavlja unapređenje postojećeg bonus-malus sistema u osiguranju od autoodgovornosti adekvatnijim određivanjem premije za osiguranike koji svojim motornim vozilom ne ugrožavaju druga lica, odnosno njihovu imovinu. Ovim se potvrđuje opredeljenje Narodne banke Srbije da u domenu svoje nadležnosti preduzima aktivnosti kojima se podstiče povećanje bezbednosti u saobraćaju.

Podsećamo da se, u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, na premiju osiguranja od autoodgovornosti primenjuje sistem bonusa (popusta) i malusa (doplatka). Primenom bonus-malus sistema društvo za osiguranje utvrđuje visinu premije osiguranja, kao proizvod premije osnovnog premijskog stepena i koeficijenta odgovarajućeg premijskog stepena, u zavisnosti od toga da li je osiguranik za određeno vozilo u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, a za koju je on odgovoran. Ovaj sistem omogućava da nižu premiju plaćaju osiguranici koji nemaju štete, a da oni koji štete prouzrokuju, plaćaju višu premiju osiguranja.

Pored toga što će usvojene izmene Odluke o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu doprineti boljoj zaštititi interesa osiguranika određivanjem iznosa premije osiguranja od autoodgovornosti približnije nivou rizika nastanka osiguranog slučaja, za očekivanje je da će se posledično, stimulisanjem povećane opreznosti u saobraćaju, preventivno delovati i na smanjenje broja odštetnih zahteva, a samim tim pozitivno uticati na poslovanje društava za osiguranje koja pružaju usluge osiguranja od autoodgovornosti.

Related Posts