EIOPA: rizik pandemije ne mogu da preuzmu samo osiguravači, traže se rešenja

by Vesna Lapčić

Evropsko nadzorno telo za osiguranje i penziono osiguranje (EIOPA) objavilo je izveštaj u kojem se navode mogućnosti za razvoj rešenja zajedničke otpornosti na rizik pandemije. U Izveštaju se ističe da samo rešenja privatnog osiguranja neće biti dovoljna za zaštitu kompanije od finansijskih posledica budućih pandemija. Rešenja će zahtevati uključivanje javnog i privatnog sektora i njihovu nadogradnju na sledeća četiri ključna elementa. Prvi je pravilna procena rizika, drugi predstavljaju mere za prevenciju i prilagođavanje rizika, treći odgovarajući dizajn proizvoda i poslednji prenos rizika.

Prikazane opcije uključuju različite modele osiguranja i pokrića, na primer, treba li pokriće biti obavezno i da li je potrebno da se isplate računaju na unapred dogovorenom indeksu. Opcije, takođe, uključuju različite načine na koje bi javni i privatni sektor mogli sarađivati, na primer, uspostavljanje grupe stručnjaka Evropske unije za razmenu podataka i modeliranje rizika, te stvaranje platforme za javnu i privatnu koordinaciju mera prevencije. Različite potencijalne uloge navedene su u zavisnosti od načina na koji Evropska unija može doprineti predloženim rešenjima.

Kao sledeći korak, okvir zajedničke otpornosti mogao bi se proširiti kako bi se razmotrili dalji nedostaci otpornosti koji proizlaze iz uticaja klimatskih promena na prirodne katastrofe i rizika od terorizma.

Related Posts