Zdravstveni paketi SAVA ZDRAVO u ponudi Sava osiguranja

by Vesna Lapčić

Sava osiguranje kao deo jedne od vodećih osiguravajućih grupa u regionu – Osigurajuće grupe SAVA, proširilo je svoju ponudu osiguravajućih usluga sa prilagođenim paketima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Polisom osiguranja moguće je ugovoriti, najpre, osnovna pokrića koja se odnose na vanbolničko lečenje i koje obuhvata sledeće zdravstvene usluge: preglede i dijagnostičke procedure, laboratorijska ispitivanja, testove i analize neophodne za ispitivanje reproduktivnog sistema, ambulantne intervencije, sanitetski transport, ordiniranu terapiju u ambulantnim uslovima, kućno lečenje u hitnim slučajevima, radioterapiju i hemioterapiju u uslovima vanbolničkog lečenja, preglede i dijagnostičke procedure i laboratorijska ispitivanja (u vezi sa tegobama nastalim usled potvrđene covid-19 infekcije u periodu najduže šest meseci posle uspostavljanja dijagnoze), mentalno zdravlje, hitnu stomatologiju, medicinsko – tehnička pomagala, kao i dodatna osiguravajuća pokrića: bolničko lečenje, zdravstvenu zaštitu trudnica i novorođenih beba, sistematski pregled, oftalmološke usluge, stomatološke usluge, lekove na recept i nalog, fizikalne i logopedske terapije, usluge komplementarne medicine, pokriće u slučaju tumora i drugo lekarsko mišljenje.

Standardnu ponudu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja na tržištu Srbije, Sava osiguranje je unapredilo time što je, pored osnovnih i dodatnih osiguravajućih pokrića, klijentima omogućilo ugovaranje nekoliko dopunskih osiguravajućih usluga: drugo lekarsko mišljenje, pokriće u slučaju tumora, postcovid pokriće i mogućnost proširenja pokrića kod sistematskog pregleda.

U ponudi Sava osiguranja su tri SAVA ZDRAVO paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja:

  • Sava Basic – obuhvata vanbolničko lečenje na osiguranu sumu do 1000 EUR
  • Sava Standard – obuhvata vanbolničko i bolničko lečenje na osiguranu sumu do 2000 EUR
  • Sava Pro – obuhvata vanbolničko lečenje i bolničko lečenje na osiguranu sumu do 3000 EUR.

 

Svi državljani Republike Srbije bez obzira na godine starosti mogu biti osiguranici dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Takođe, mogu se osigurati i strani državljani koji su na privremenom radu u Srbiji, kao i članovi njihovih porodica.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je moguće ugovoriti kao individualno i kolektivno osiguranje (kada  pravno lice ugovara osiguranje za svoje zaposlene).

Kompanije koje se odluče za polisu Kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ostvaruju brojne benefite: mogućnost kreiranja jedinstvenog paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koji odgovara potrebama poslodavca, budžetu, zahtevima poslovanja i potrebama njenih zaposlenih; poresku olakšicu za premiju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja; smanjenje odsustva zaposlenih zbog bolovanja i njihov brži povratak na posao; pozitivan uticaj na imidž kompanije, jer brigom o zaposlenima sprovodi se jedna od strategija održivog razvoja – motivišu se i nagrađuju zaposleni. Takođe, kupovinom polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za svoje zaposlene kompanija ostvaruje jednu od prioritetnijih kategorija benefita (to su: zdravlje, porodica, profesionalni razvoj i karijera i mobilnost) koje imaju najpozitivniji uticaj na zaposlene, na njihovo zadovoljstvo i angažovanost zaposlenih u poslovnim procesima.

 

Klijentima – osiguranicima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja sa paketima SAVA ZDRAVO omogućava se sledeće: dostupnost Sava kontakt centra 7 dana u nedelji, 24 časa dnevno;  bez čekanja na lekarske preglede, jer se zakazuju sistematski i organizovano, čime se zaobilaze liste čekanja javno finansiranih zdravstvenih usluga; sloboda izbora najboljih lekara u privatnim zdravstvenim ustanovama širom Srbije i pomoć pri izboru lekara, odnosno zdravstvene ustanove od strane Sava medicinskog kontakt centra; bez nepotrebnog opterećenja ličnih finansija direktnim plaćanjem zdravstvenih usluga, itd.

Iznos premije osiguranja kod Kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zavisi od broja zaposlenih koji se želi osigurati, od polne i starosne strukture zaposlenih, od osigurane sume, kao i od odabranog seta medicinskih usluga koje kompanija izabere za svoje zaposlene. Stručni tim Sava osiguranja je tu da predloži nekoliko različitih paketa SAVA ZDRAVO, kao i da pomogne pri izboru adekvatne opcije paketa.

Detaljnije o vrstama i obimu osiguravajućih pokrića SAVA ZDRAVO paketa Sava osiguranja kao i o dodatnim pogodnostima za osiguranike dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, potencijalni klijenti se mogu upoznati na sajtu Sava osiguranja www.sava-osiguranje.rs ili putem mejla sava.zdravo@sava-osiguranje.rs.

Related Posts